Afgeronde opdrachten gespreksleiding

Gespreksleiding

GESPREKSLEIDER IN FOCUSGROEPEN MET PROFESSIONALS OVER INBURGERING (2023)

In het kader van een onderzoek naar inburgering in de gemeente Utrecht heb ik focusgroepen begeleid met professionals om de uitkomsten uit enquete-onderzoek onder inburgeraars beter te kunnen duiden.


GESPREKSLEIDER EVALUATIE VALPREVENTIEPROGRAMMA 'IN BALANS' (2023)

In het kader van een promotie-onderzoek (vanuit Universiteit van Amsterdam) heb ik drie focusgroepen geleid met zowel deelnemers aan een valpreventieprogramma als experts op het terrein van valpreventie.  Het doel van de focusgroepen was evalueren en verder optimaliseren van het programma 'In Balans'.


GESPREKSLEIDER IN KADER VAN DOELMATIGHEIDSONDERZOEK MATIG PREMATUREN I.O.V HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (2023)

In het kader van het TOP-programma wordt in twee focusgroepen bij experts op het gebied van de doelgroep 'matig prematuren kinderen' informatie opgehaald en consensus bereikt over onderwerpen voor doelmatigheidsonderzoek matig prematuren.


GESPREKSLEIDER ONDERZOEK 'SPORT EN BEWEGEN VOOR MENSEN MET LVB' (2022)

In het kader van het onderzoek 'Sport en bewegen voor mensen met LVB' in opdracht van de gemeente Rotterdam heb ik drie focusgroepen begeleid met sportaanbieders, gemeente, welzijn, zorg en ervaringsdeskundigen over het toegankelijk maken van het bestaande sportaanbod.


GESPREKSLEIDER I.O.V. MANTELZORGSTEUNPUNT ZEIST (2022)

Begeleiden van twee focusgroepen met overbelaste mantelzorgers over hun informatiebehoefte, wat ze nodig hebben qua ondersteuning en wat ze van het mantelzorgsteunpunt verwachten en wat preventief zou helpen tegen overbelasting.


GESPREKSLEIDER IN ONLINE CO-CREATIESESSIES I.O.V HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (2022)

Begeleiden van drie online co-creatiesessies met TOP-therapeuten en ouders van premature kindjes met als doel te komen tot de ontwikkeling van een nieuwe app die voorziet in de (informatie)behoeften van ouders van premature kindjes. De focusgroepen vormden onderdeel van het TOP-programma (een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen en hun ouders, gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het te vroeg geboren kind.


GESPREKSLEIDER I.O.V. HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (2021)

Begeleiden van twee online focusgroepen met medewerking van vier studenten om inzicht te krijgen in het gebruik van E-coaching door leefstijlcoaches. De focusgroepen waren ook bedoeld om studenten te leren hoe ze een (online) focusgroep kunnen begeleiden.


GESPREKSLEIDER I.O.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2021)

Begeleiden van twee online focusgroepen met professionals over oorzaken, risicofactoren en preventie van onbedoelde zwangerschappen.


GESPREKSLEIDER I.O.V UNIVERSITEIT UTRECHT (2021)

Begeleiden van twee focusgroepen over determinanten en oorzaken van langdurig uitkeringsgebruik met mensen die langdurig een uitkering ontvangen.


GESPREKSLEIDER IN OPDRACHT VAN KENTALIS (2021)

Een online en live focusgroep met professionals en ervaringsdeskundigen om te komen tot vier nieuwe functionele definities van doofblindheid.


GESPREKSLEIDER I.O.V. AFEER (2020)

Acht focusgroepen met medewerkers van Afeer (werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde) in het kader van medewerkerstevredenheidsonderzoek.


GESPREKSLEIDER VOOR PROJECT POSITIEVE GEZONDHEID OUDEREN I.O.V. GGD FLEVOLAND (2020)

Drie online focusgroepen met inwoners tussen de 50-75 jaar over wat men nodig heeft om gezond ouder te worden (wat er al is in de gemeente, wat er nog mist én over apps die men gebruikt of zou kunnen gebruiken bij het ouder worden).


GESPREKSLEIDER TIJDENS CONFERENTIE 'KOM ERBIJ' VAN DE COALITIE ERBIJ ROTTERDAM (2020)

Tijdens de conferentie 'Kom Erbij' (over eenzaamheid) op 20 februari 2020 was ik gespreksleider bij een van de parallelsessies. 


GESPREKSLEIDER IN HET KADER VAN HET OPSTELLEN VAN DE KENNISAGENDA ACADEMISCHE WERKPLAATS ST-RAW (2019)

Eind 2019 heb ik samen met onderzoekers van de gemeente Rotterdam en IVO gesprekken gevoerd voor het opstellen van de kennisagenda voor de academische werkplaats ST-RAW. Ik heb de gesprekken geleid met jongeren met hulpverleningsachtergrond, ouders van jongeren die hulp ontvangen en de Brede Raad 010.


GESPREKSLEIDER EVALUATIE MELDPUNT VERWARDE PERSONEN MET NIET-ACUTE HULPBEHOEFTE I.O.V. GGD HOLLANDS MIDDEN (2019)

In het kader van de evaluatie van het meldpunt overlast verwarde personen heb ik drie focusgroepen begeleid met professionals uit het maatschappelijke veld (politie, GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk en GGD).


GESPREKSLEIDER EVALUATIE DEUGDENAANPAK I.O.V. TRANZO, TILBURG UNIVERSITY (2019)

In het kader van het evalueren van een deugdenaanpak binnen een kinderopvang heb ik twee focusgroepen geleid met medewerkers en met management. 


GESPREKSLEIDER EVALUATIE NATUURBEHEERPLANNEN, PROVINCIE OVERIJSSEL (2019)

In het kader van het evalueren van verschillende natuurbeheerplannen in Overijssel heb ik drie focusgroepen met diverse partijen (Provincie, Staatsbosbeheer, landbouworganisaties, Natuur & Milieu, gemeenten) geleid.


GESPREKSLEIDER IN ONDERZOEK NAAR ENERGIETRANSITIE, ROTTERDAM (2019)

In een onderzoek naar energietransitie heb ik gesproken met 30 Rotterdammers aan de hand van drie focusgroepen. (2019)


GESPREKSLEIDER IN PROMOTIETRAJECT VANUIT UNIVERSITEIT MAASTRICHT (2018)

In een verkennend promotietraject heb ik drie focusgroepen geleid naar veganisme en kinderwens, zwangerschap en bortsvoeding.

 

GESPREKSLEIDER BIJ PROMOTIE-ONDERZOEK NAAR VEGANISME BIJ KINDERWENS EN ZWANGERSCHAP (2018)

In het kader van een promotie-onderzoek van een arts-gynaecoloog was ik gespreksleider in drie focusgroepen met veganistische vrouwen over een veganistische leefwijze voorafgaand, tijdens en na zwangerschap. 

 

GESPREKSLEIDER CONTEXTVERDIEPING I.O.V. CCE (2018)

In opdracht van het Centrum voor Consultatie en Expertise ben ik gesprekleider in een focusgroep waarin verschillende partijen vanuit Zuidwester worden samengebracht om een contextverdieping van de organisatie te evalueren.

 

EXPERTMEETING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN (2018)

In het kader van een promotie-onderzoek (TRANZO, Tilburg University) begeleid ik een expertmeeting over de definitie van oplossingsgericht werken in de jeugdgezondheidszorg. Aan de hand van een creatieve sessie zullen we komen tot een passende definitie voor oplossingsgericht werken.

 

GESPREKSLEIDER BIJ PROMOTIE-ONDERZOEK NAAR INZET FINANCIELE PRIKKELS IN LEEFSTIJLPROGRAMMA'S (2017)

Het promotie-onderzoek (vanuit TRANZO, Tilburg University) gaat over in hoeverre er acceptatie is voor het inzetten van financiële prikkels bij leefstijlprogramma's gericht op voeding en bewegen voor mensen met diabetes of hart- en vaatziekten. In negen focusgroepen ben ik in gesprek gegaan met Amsterdammers ten aanzien van dit onderwerp.

 

GESPREKSLEIDER IN FOCUSGROEPEN IKV MIDTERM REVIEW, PROVINCIE OVERIJSSEL (2017)

In opdracht van de Provincie Overijssel ben ik gespreksleider bij een tiental focusgroepen waarbij beleidsinspanningen per beleidsterrein onder de loep worden genomen. Deze gesprekken maken onderdeel uit van de Midterm Review op de hoofdopgaven van het coalitieakkoord.

 

GESPREKSLEIDER IN FOCUSGROEPEN IKV VORMING BACHELOR OPLEIDING SOCIAL WORK INHOLLAND (2017)

In opdracht van de hogeschool Inholland ben ik gespreksleider tijdens de scan die wordt uitgevoerd onder docenten om ideeën te genereren voor het vormen van een bachelor Social Work.

 

GESPREKSLEIDER IN FOCUSGROEPEN IKV EVALUATIE GROEIAPP GGD AMSTERDAM (2016)

De GGD Amsterdam is bezig met een evaluatie van de GroeiApp onder ouders aan de hand van vragenlijsten en focusgroepen. Ik ben gespreksleider voor de focusgroepgesprekken.

 

GESPREKSLEIDER IN FOCUSGROEPEN BUURTPREVENTIETEAMS ROOSENDAAL (2016)

De gemeente Roosendaal is bezig met een evaluatie van de buurtpreventieteams aan de hand van een digitale vragenlijst en focusgroepgesprekken. Ik ben gespreksleider voor de focusgroepgesprekken.

 

MODERATOR INTERNATIONAL COMPARATIVE RESEARCH PROJECT POLITICAL PARTICIPATION (2015)

From 2015-2020, a large international comparative research project on different forms of political participation is conducted. The research team will study both conventional (for example voting) and non-conventional (for example street protest) forms of political participation. The international research will be conducted in the Netherlands and eight other countries in Europe and Latin-America. The central research question is how people influence politics and why? I was the moderator of nine group discussions with citizins of Amsterdam.

 

VISIE-ONTWIKKELING AHV FOCUSGROEPONDERZOEK VOOR DE OPLEIDING SPH HOGESCHOOL ROTTERDAM (2014)

Vanwege reorganisatie van de opleiding Social Work en het samenbrengen van verschillende studierichtingen heb ik focusgroepen gehouden met docenten social work binnen verschillende vestigingen van de hogeschool Inholland om te komen tot een goede visie.

 

GESPREKSLEIDER BIJ PROMOTIE-ONDERZOEK NAAR WOONKEUZEGEDRAG VAN PAS-AFGESTUDEERDEN (UNIVERSITEIT VAN TILBURG) (2013)

In het kader van een promotie-onderzoek (vanuit Leisure Academy Brabant) heb ik acht focusgroepen begeleid met pas-afgestudeerden over de woonwensen na hun studieperiode.

 

GESPREKSLEIDER IN ORGANISATIE-ONDERZOEK GEMEENTE ROOSENDAAL (2013)