Afgeronde opdrachten onderzoek

Afgerond onderzoek

2023

BIJDRAGE AAN KWALITATIEVE DEEL ONDERZOEK GENERATIE-ARMOEDE ARNHEM (2023)

In 2023 heb ik in opdracht van de Rekenkamer Arnhem een bijdrage geleverd in een onderzoek naar generatie-armoede bij gezinnen in Arnhem. Ik ben gevraagd om interviews af te nemen met Arnhemse gezinnen die moeite hebben met rondkomen.ONDERZOEK SPORT EN BEWEGEN BIJ MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING (2023)

In 2022 en 2023 heb ik in opdracht van de gemeente Rotterdam een kwalitatief onderzoek gedaan bij mensen met LVB, sportaanbieders en gemeentelijke organisaties om te kijken hoe het huidige sportaanbod beter kan aansluiten bij deze doelgroep, zodat de sportparticipatie toeneemt. In dit onderzoek zijn video-portretten gemaakt waarin vier mensen met een lvb vertellen over hun sportparticipatie en de belemmeringen waar ze tegenaan lopen. Verder zijn er veel omliggende partijen geinterviewd en naar oplossingen gezocht in twee focusgroepgesprekken. Ondertussen is de gemeente Rotterdam gestart met een Living Lab rond sporten en bewegen voor mensen met een LVB.ONDERZOEK VEILIG SPORTKLIMAAT (2023)

In 2022 en 2023 heb ik in opdracht van de gemeente Rotterdam een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het veilig sportklimaat van 25 Rotterdamse sportvereningen. Het rapport is gebruikt om de beleidsnotitie van de gemeente Rotterdam over veilig sportklimaat te herschrijven.


2022


ONDERZOEK NAAR OVERBELASTE MANTELZORGERS (2022)

In 2022 ben ik in opdracht van het Mantelzorgsteunpunt van de gemeente Zeist in gesprek gegaan met overbelaste mantelzorgers in meerdere focusgroepgesprekken. De uitkomsten zijn gebruikt om de dienstverlening van het mantelzorgsteunpunt te optimaliseren.


EIGEN REGIE BIJ MENSEN MET EEN MVB EN EVB (2022)

In opdracht van Ipse de Bruggen heb ik (als vervolg op het onderzoek in 2019) onderzoek gedaan naar de mate van eigen regie die mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking ervaren. Ik ben in gesprek gegaan met verwanten en professionals om deze vraag goed te kunnen beantwoorden.


DUURZAAM ZELFSTANDIG WONEN MET DOMOTICA BIJ DEELNEMERS LEGER DES HEILS (2022)

In opdracht van Trivire en het Leger des Heils heb ik in 2021/2022 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om duurzaam zelfstandig te gaan wonen met behulp van domotica voor mensen die al langdurig in de opvang van het Leger des Heils verblijven. In een pilotonderzoek heb ik één bewoner een jaar lang gevolgd om te kijken hoe hij het zelfstandig wonen met domotica ervaarde. Het betrof een actie-onderzoek waarbij reguliere terugkoppeling plaatsvond met Trivire, Leger des Heils en woningbouwcorporatie. 


2021


BELEIDSEVALUATIE 'UTRECHT ZIJN WE SAMEN' (2021)

Met actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ werkt Utrecht aan het voorkomen en bestrijden van polarisatie en radicalisering. In deze beleidsevaluatie is aan de hand van kwalitatieve interviews gezocht naar de werkzame elementen op proces en inhoud bij professionals vanuit betrokken organisaties.


JEUGDHULP IN CORONATIJD (2021)

In opdracht van de gemeente Maastricht ben ik met ouders in gesprek gegaan over de eventuele veranderingen in dienstverlening voor jeugdhulp die ouders ervaren door de coronaperiode.


2020


ONDERZOEK VERBETERTRAJECT ONDERNEMERSDIENSTVERLENING (2020)

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van Rotterdamse ondernemers met de dienstverlening van de gemeente. In opdracht van gemeente Rotterdam.HULPVRAGEN ZEVENKAMP (2020)

Aan de hand van een focusgroep in gesprek met het informele netwerk in Rotterdam Zevenkamp om hulpvragen tijdens de coronaperiode in beeld te krijgen. In opdracht van Laurensfonds en gemeente Rotterdam.CULTURELE VOORINGENOMENHEID BIJ VEILIG THUIS ROTTERDAM RIJNMOND (2020)

Kwalitatief onderzoek naar culturele vooringenomenheid bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond om inzicht te krijgen in eventuele inschattingsfouten. In opdracht van gemeente Rotterdam.HULPVRAGEN EN PASSEND AANBOD VOOR LVB-JONGEREN VANAF 18 JAAR (2020)

Kwalitatief onderzoek naar hulpvragen en passend aanbod voor LVB-jongeren vanaf 18 jaar aan de hand van focusgroepen met jongeren, professionals en ouders. In opdracht van Koraal.2019


EVALUATIE MELDPUNT VERWARDE PERSONEN MET EEN NIET-ACUTE HULPBEHOEFTE (2019)

Evaluatie van het meldpunt 'verwarde personen met een niet-acute hulpbehoefte) aan de hand van drie focusgroepen, in opdracht van GGD Hollands Midden.PRAKTIJKGERICHT, INCLUSIEF ACTIE-ONDERZOEK 'OP WEG NAAR SAMEN KIEZEN' (2019)

Kwalitatief onderzoek onder vijf clienten met een verstandelijke beperking bij Ipse de Bruggen in opdracht van Disability Stdies Nederland. In dit onderzoek werkte ik samen met een co-onderzoeker uit de doelgroep. Het onderzoek ging over zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking die binnen een instelling wonen. Het betrof een uniek onderzoeksproject vanwege de intensieve samenwerking met de co-onderzoeker en de wijze waarop we het onderzoek op creatieve wijze hebben vormgegeven (zowel in opzet, uitvoering als output).

KrantenartikelEVALUATIE DEUGDENAANPAK BINNEN KINDEROPVANG (2019)

Evaluatie-onderzoek aan de hand van twee focusgroepen, in opdracht van Tranzo University.EVALUATIE 'STUDIO VERS BESTUUR' (2019)

In oktober 2019 heb ik heb ik in opdracht van de Provincie Overijssel zo'n 8 partners van het Programma Studio Vers Bestuur geinterviewd in samenwerking met twee andere onderzoekers van de Provincie. Het betrof een beleidsevaluatie van het Programma Studio Vers Bestuur.EVALUATIE 'RUIMTE VOOR DE VECHT' (2019)

In de periode augustus - oktober 2019 heb ik in opdracht van de Provincie Overijssel zo'n 10 partners van het Programma Ruimte voor de Vecht geinterviewd in samenwerking met vier andere onderzoekers van de Provincie. Het betrof een beleidsevaluatie van het Programma Ruimte voor de Vecht.BELEVINGSONDERZOEK 'ENERGIETRANSITIE ONDER ROTTERDAMMERS' (2019)

In februari 2019 heb ik tien Rotterdammers 1-op-1 geinterviewd en 30 Rotterdammers in drie focusgroepen gesproken over hoe zij aankijken tegen de energietransitie die ons te wachten staat. Vóór 2050 moeten we allemaal van het aardgas af en de Dienst Stadsontwikkeling (gemeente Rotterdam) was benieuwd naar de mening van Rotterdammers ten aanzien van deze grote energietransitie.ONDERZOEK 'FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES BINNEN DE GEMEENTE UTRECHT' (2019)

In het eerste kwartaal van 2019 heb ik samen met een andere onderzoeker een kwalitatief onderzoek uitgevoerd binnen de gemeente Utrecht naar 'Flexwerken binnen de gemeente Utrecht'. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de FNV en heeft geresulteerd in een factsheet en infographic. 2018


ONDERZOEK 'EVALUATIE PROFIELENMETHODIEK' IN OPDRACHT VAN UWV KENNISCENTRUM' (2018)

Van mei tot en met november 2018 heb ik de door TNO ontwikkelde functieprofielenmethodiek geëvalueerd bij het werkgeversservicepunt Rijnmond. Aan de hand van deze methodiek is het mogelijk om toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van specifieke functies inzichtelijk te maken.

 


ONDERZOEK 'ONDERSTEUNING JEUGD OP WEG NAAR VOLWASSENHEID', HOGESCHOOL INHOLLAND ( 2018)

In 2017 en 2018 was ik werkzaam als onderzoekscoördinator binnen het onderzoek 'Ondersteuning Jeugd op weg naar volwassenheid'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met de hogeschool Inholland Amsterdam en Haarlem en Verwey-Jonkerinstituut. 


 

ONDERZOEK JEUGDHULP IN DORDRECHT (2018)

Afgelopen jaar ben ik in gesprek gegaan met jeugdprofessionals over de jeugdhulp in Dordrecht. De gemeente heeft mij gevraagd om een verdieping op deze informatie. Daartoe ga ik aan de hand van een aantal focusgroepen verder in gesprek met de jeugdprofessionals.2017 en eerder


ONDERZOEK NAAR 'BANKHOPPERS' (THUISLOZE JONGEREN) IN OPDRACHT VAN GEMEENTE MAASTRICHT (2017)

In opdracht van de gemeente Maastricht heb ik een onderzoek uitgevoerd naar bankhoppers/thuisloze jongeren in de gemeente Maastricht. Gekeken wordt naar het aantal jongeren, hun problematiek en ondersteuningsbehoefte.

 


INTERVIEWER IN ONDERZOEK VANUIT ERASMUS UNIVERSITEIT OVER EETBUIEN ONDER JONGEREN (2017)

De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar eetbuien onder jongeren om uiteindelijk een goede app op maat te kunnen ontwikkelen voor deze jongeren. Ik ben heb 10 vrouwen geïnterviewd om hierover informatie te verzamelen.

 


EVALUATIE STADSBEWEGING, PROVINCIE OVERIJSSEL (2017)

In opdracht van de Provincie Overijssel heb ik meegewerkt aan de evaluatie van de Stadsbeweging door in gesprek te gaan met bestuurders, initiatiefnemers en binnenstadmanagers. De Stadsbeweging is een programma van de provincie om toenemende leegstand en verpaupering van winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed te voorkomen en op te lossen, waardoor  de vitaliteit en leefbaarheid van de steden verbetert. De evaluatie was bedoeld om het programma voor de komende twee jaar verder vorm te geven.

 


EVALUATIE GEBIEDSREGIE, GEMEENTE DEN HAAG (2017)

In opdracht van de gemeente Den Haag heb ik in opdracht van de directie Dienst Stedelijke Ontwikkeling een adviesrapport geschreven over (de rol van) de gebiedsregisseurs. 

 


CLIËNTERVARINGSONDERZOEK ONDER JONGEREN 12-18 JAAR, GEMEENTE UTRECHT (2017)

In opdracht van de gemeente Utrecht heb ik een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen 12-18 jaar over de tevredenheid en ervaring met de hulpverlening die zij ontvangen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere cliëntervaringsonderzoek, waarbij ook de ouders worden bevraagd aan de hand van vragenlijsten.

 


KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STAFAFDELINGEN DEN HAAG (2016)

De gemeente Den Haag wil aan de hand van tien focusgroepen de klanttevredenheid van medewerkers ten aanzien van zes stafafdelingen meten. Ik ben gevraagd om de focusgroepen te leiden en daarover te rapporteren.

 


JONGEREN EN WIJKTEAMS (2016)

Een verkennend onderzoek naar de hulp aan jongeren vanuit de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem vanuit drie lectoraten. Ik heb het onderzoek verricht  vanuit het lectoraat 'Dynamiek van de Stad van de Hogeschool Inholland'.

 


ONDERZOEK ACTIVERING SOCIALE NETWERKEN (2015)

Onderzoek naar het activeren van sociale netwerken aan de hand van vijf diepte-interviews met Rotterdammers in (redelijk) sociaal isolement, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland'.ONDERZOEK NAAR CLIËNTEN RESTART EN SOCIALE WIJKTEAMS (2015)

Voor de gemeente Zaanstad ging ik in gesprek met cliënten van Restart en de sociale wijkteams om de aanpak in begeleiding van de clienten te vergelijken.

 


FOCUSGROEPONDERZOEK ONDER CLIËNTEN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE CAPELLE AD IJSSEL (2014)

In meerdere focusgroepen is gesproken met cliënten over hun ervaringen met het schuldhulpverleningstraject vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel.


 

EVALUATIE 12 PROJECTEN 'KANSEN VOOR KALSDONK' GEMEENTE ROOSENDAAL (2014)

Kwalitatief onderzoek in samenwerking met de gemeente Roosendaal in de wijk Kalsdonk met professionals en betrokkenen.

 


IMPLEMENTATIE-ONDERZOEK VERBREDE VRAAGWIJZER, GEMEENTE ROTTERDAM (2014)

Kwalitatief onderzoek aan de hand van interviews en observaties in samenwerking met OBI Rotterdam.

 


DIEPTE-INTERVIEWS MET CLIËNTEN SOCIALE WIJKTEAMS NIEUWE WATERWEG NOORD (2014)

 


PROCESEVALUATIE SOCIALE WIJKTEAMS, GEMEENTE DEN BOSCH (2013)

 


PROCESEVALUATIE, EFFECTIVITEITSANALYSE EN CLIENTTEVREDENHEIDSONDERZOEK PROEFTUIN WIJKJEUGDZORG RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD (2013)

 


BEGELEIDING & UITVOERING KWALITATIEVE FASE VAN HET ONDERZOEK 'DE STAND VAN DEN HAAG' (2013)

Aan de hand van tien focusgroepen met professionals die in de stad Den Haag werken is een beeld geschetst van 'de stand van den Haag'. 

 

                         

PROCESEVALUATIE ACCOUNTMANAGEMENT, GEMEENTE ROTTERDAM (2012)

 


EVALUATIE VROUWENCENTRUM VLIEGWIEL IN OPDRACHT VAN DEELGEMEENTE FEIJENOORD (2012)

 


FOCUSGROEPONDERZOEK IKV TOEKOMSTIGE HUISVESTING GEMEENTE LEIDEN (2012)

 


FOCUSGROEPONDERZOEK ARBEIDSMIGRANTEN IN OPDRACHT VAN STADSREGIO ROTTERDAM (2012)