Afgeronde opdrachten onderzoek

AFGEROND ONDERZOEK


PRAKTIJKGERICHT, INCLUSIEF ACTIE-ONDERZOEK 'OP WEG NAAR SAMEN KIEZEN' (2019)

In 2019 heb ik in opdracht van Disability Studies in Nederland een kwalitatief onderzoek gedaan onder vijf clienten met een verstandelijke beperking bij Ipse de Bruggen. In dit onderzoek werkte ik samen met een co-onderzoeker uit de doelgroep. Het onderzoek ging over zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking die binnen een instelling wonen. Het betrof een uniek onderzoeksproject vanwege de intensieve samenwerking met de co-onderzoeker en de wijze waarop we het onderzoek op creatieve wijze hebben vormgegeven (zowel in opzet, uitvoering als output).

Krantenartikel


EVALUATIE DEUGDENAANPAK BINNEN KINDEROPVANG (2019)

Evaluatie-onderzoek aan de hand van twee focusgroepen, in opdracht van Tranzo University, mei 2019


EVALUATIE 'STUDIO VERS BESTUUR' (2019)

In oktober 2019 heb ik heb ik in opdracht van de Provincie Overijssel zo'n 8 partners van het Programma Studio Vers Bestuur geinterviewd in samenwerking met twee andere onderzoekers van de Provincie. Het betrof een beleidsevaluatie van het Programma Studio Vers Bestuur.


EVALUATIE 'RUIMTE VOOR DE VECHT' (2019)

In de periode augustus - oktober 2019 heb ik in opdracht van de Provincie Overijssel zo'n 10 partners van het Programma Ruimte voor de Vecht geinterviewd in samenwerking met vier andere onderzoekers van de Provincie. Het betrof een beleidsevaluatie van het Programma Ruimte voor de Vecht.


BELEVINGSONDERZOEK 'ENERGIETRANSITIE ONDER ROTTERDAMMERS' (2019)

In februari 2019 heb ik tien Rotterdammers 1-op-1 geinterviewd en 30 Rotterdammers in drie focusgroepen gesproken over hoe zij aankijken tegen de energietransitie die ons te wachten staat. Vóór 2050 moeten we allemaal van het aardgas af en de Dienst Stadsontwikkeling (gemeente Rotterdam) was benieuwd naar de mening van Rotterdammers ten aanzien van deze grote energietransitie.


ONDERZOEK 'FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES BINNEN DE GEMEENTE UTRECHT' (2019)

In het eerste kwartaal van 2019 heb ik samen met een andere onderzoeker een kwalitatief onderzoek uitgevoerd binnen de gemeente Utrecht naar 'Flexwerken binnen de gemeente Utrecht'. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de FNV en heeft geresulteerd in een factsheet en infographic. 


ONDERZOEK 'EVALUATIE PROFIELENMETHODIEK' IN OPDRACHT VAN UWV KENNISCENTRUM' (2018)

Van mei tot en met november 2018 heb ik de door TNO ontwikkelde functieprofielenmethodiek geëvalueerd bij het werkgeversservicepunt Rijnmond. Aan de hand van deze methodiek is het mogelijk om toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van specifieke functies inzichtelijk te maken.

 

ONDERZOEK 'ONDERSTEUNING JEUGD OP WEG NAAR VOLWASSENHEID' VANUIT LECTORAAT 'DYNAMIEK VAN DE STAD', HOGESCHOOL INHOLLAND ( 2018)

In 2017 en 2018 was ik werkzaam als onderzoekscoördinator binnen het onderzoek 'Ondersteuning Jeugd op weg naar volwassenheid'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met de hogeschool Inholland Amsterdam en Haarlem en Verwey-Jonkerinstituut. 

 

ONDERZOEK JEUGDHULP IN DORDRECHT (2018)

Afgelopen jaar ben ik in gesprek gegaan met jeugdprofessionals over de jeugdhulp in Dordrecht. De gemeente heeft mij gevraagd om een verdieping op deze informatie. Daartoe ga ik aan de hand van een aantal focusgroepen verder in gesprek met de jeugdprofessionals.

 

ONDERZOEK NAAR 'BANKHOPPERS' (THUISLOZE JONGEREN) IN OPDRACHT VAN GEMEENTE MAASTRICHT (2017)

In opdracht van de gemeente Maastricht heb ik een onderzoek uitgevoerd naar bankhoppers/thuisloze jongeren in de gemeente Maastricht. Gekeken wordt naar het aantal jongeren, hun problematiek en ondersteuningsbehoefte.

 

INTERVIEWER IN ONDERZOEK VANUIT ERASMUS UNIVERSITEIT OVER EETBUIEN ONDER JONGEREN (2017)

De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar eetbuien onder jongeren om uiteindelijk een goede app op maat te kunnen ontwikkelen voor deze jongeren. Ik ben heb 10 vrouwen geïnterviewd om hierover informatie te verzamelen.

 

EVALUATIE STADSBEWEGING, PROVINCIE OVERIJSSEL (2017)

In opdracht van de Provincie Overijssel heb ik meegewerkt aan de evaluatie van de Stadsbeweging door in gesprek te gaan met bestuurders, initiatiefnemers en binnenstadmanagers. De Stadsbeweging is een programma van de provincie om toenemende leegstand en verpaupering van winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed te voorkomen en op te lossen, waardoor  de vitaliteit en leefbaarheid van de steden verbetert. De evaluatie was bedoeld om het programma voor de komende twee jaar verder vorm te geven.

 

EVALUATIE GEBIEDSREGIE, GEMEENTE DEN HAAG (2017)

In opdracht van de gemeente Den Haag heb ik in opdracht van de directie Dienst Stedelijke Ontwikkeling een adviesrapport geschreven over (de rol van) de gebiedsregisseurs. Het rapport is opgeleverd begin juni 2017.

 

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK ONDER JONGEREN 12-18 JAAR, GEMEENTE UTRECHT (2017)

In opdracht van de gemeente Utrecht heb ik een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen 12-18 jaar over de tevredenheid en ervaring met de hulpverlening die zij ontvangen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere cliëntervaringsonderzoek, waarbij ook de ouders worden bevraagd aan de hand van vragenlijsten. Het rapport is opgeleverd april 2017.

 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STAFAFDELINGEN DEN HAAG (2016)

De gemeente Den Haag wil aan de hand van tien focusgroepen de klanttevredenheid van medewerkers ten aanzien van zes stafafdelingen meten. Ik ben gevraagd om de focusgroepen te leiden en daarover te rapporteren.

 

ONDERZOEKER BINNEN WMO WERKPLAATS ROTTERDAM (2012-2015)

De WMO-werkplaats is een samenwerkingsverband van de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Urban Talent), Hogeschool Inholland (lectoraat Dynamiek van de Stad) en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg. Ondertussen heet de werkplaats: werkplaats Sociaal Domein en is er een samenwerkingsverband aangegaan met omliggende gemeenten.

 

ONDERZOEK NAAR CLIËNTEN RESTART EN SOCIALE WIJKTEAMS (2015)

Voor de gemeente Zaanstad ging ik in gesprek met cliënten van Restart en de sociale wijkteams om de aanpak in begeleiding van de clienten te vergelijken.

 

FOCUSGROEPONDERZOEK ONDER CLIËNTEN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE CAPELLE AD IJSSEL (2014)

 

EVALUATIE 12 PROJECTEN 'KANSEN VOOR KALSDONK' GEMEENTE ROOSENDAAL (2014)

 

IMPLEMENTATIE-ONDERZOEK VERBREDE VRAAGWIJZER, GEMEENTE ROTTERDAM (2014)

 

DIEPTE-INTERVIEWS MET CLIËNTEN SOCIALE WIJKTEAMS NIEUWE WATERWEG NOORD (2014)

 

PROCESEVALUATIE SOCIALE WIJKTEAMS, GEMEENTE DEN BOSCH (2013)

 

PROCESEVALUATIE, EFFECTIVITEITSANALYSE EN CLIENTTEVREDENHEIDSONDERZOEK PROEFTUIN WIJKJEUGDZORG RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD (2013)

 

BEGELEIDING & UITVOERING KWALITATIEVE FASE VAN HET ONDERZOEK 'DE STAND VAN DEN HAAG' (2013)

                          

PROCESEVALUATIE ACCOUNTMANAGEMENT, GEMEENTE ROTTERDAM (2012)

 

EVALUATIE VROUWENCENTRUM VLIEGWIEL IN OPDRACHT VAN DEELGEMEENTE FEIJENOORD (2012)

 

FOCUSGROEPONDERZOEK IKV TOEKOMSTIGE HUISVESTING GEMEENTE LEIDEN (2012)

 

FOCUSGROEPONDERZOEK ARBEIDSMIGRANTEN IN OPDRACHT VAN STADSREGIO ROTTERDAM (2012)